torek, 19. junij 2007

Principi ter načela organiziranja in delovanja Avtonomne tribune

Avtonomna tribuna je samo-organizirana skupina študentk, študentov in ostalih, ki se organizira in deluje na različnih fakultetah po Sloveniji in širše v družbi ter se povezuje s sorodnimi iniciativami na mednarodnem nivoju.

Čeprav se za potrebe učinkovitega delovanja tudi organizirajo posamezne delovne skupine in različne iniciative, pa je Avtonomna tribuna v svojem temelju javni prostor in forum, ki je odprt za vse, ne glede na spol, starost, narodnost, politično prepričanje ipd. Avtonomna tribuna je tako bolj dejavnost, kot pa osebe.

Pobuda za Avtonomno tribuno je prišla iz vrst študentov ter je svoje delovanje začela okrog vprašanj povezanih z visokim šolstvom. Vendar to dejstvo nikakor ne izključuje povezovanja z drugimi družbenimi skupinami in delovanja na drugih področjih.

Naše delovanje in organiziranje temelji na samo-organizaciji in samo-iniciativnosti ter na ne-hierarhičnih, ne-avtoritarnih in direktno-demokratičnih principih. Povezujemo se horizontalno. Organiziramo redna in izredna srečanja, ki so odprta za vse. Na srečanjih - na podlagi argumentirane diskusije - sprejemamo odločitve o naših stališčih in aktivnostih, pri čemer težimo k doseganju konsenza. Posamezniki, ki delujejo znotraj Avtonomne tribune v javnosti predstavljajo samo svoje mnenje. Posamezniki, ki so bili za točno določeno zadevo izbrani s strani Avtonomne tribune, pa javnosti predstavljajo izključno sklepe in stališča Avtonomne tribune.

Avtonomna tribuna je politično avtonomna skupnost in kot taka popolnoma neodvisna od kakršnihkoli organizacij, društev in političnih strank. Prav tako Avtonomna tribuna ni ena izmed frakcij ali podaljškov Študentske organizacije Slovenije, kot tudi ne drugih podobnih organizacij.

Avtonomna Tribuna se financira izključno s prostovoljnimi prispevki in ne sprejema nobene finančne podpore od formalnih organizacij, društev, političnih strank in institucij. Naše delovanje je tudi sicer popolnoma neprofitno in nekomercialno.

Delovanje Avtonomne tribune temelji na nenasilni komunikaciji. Nasilje je sredstvo oblasti, naše sredstvo pa je spontana, kreativna in intelektualna akcija.

Avtonomna tribuna se je vzpostavila zaradi potrebe po neodvisnem organiziranju za družbeno-politično delovanje tako študentk in študentov, delavk in delavcev, brezposelnih kot ostalih. Prizadeva si spodbujati ustvarjalnost in kritičnost čim večjega števila študentov ter vseh ostalih na različnih področjih. Med drugim je pomembna naloga Avtonomne tribune opozarjanje na nepravilnosti in krivice v družbi, saj je očitno, da takih mehanizmov primanjkuje. Ker se zavzemamo za solidarno in pravično družbo, pri svojih aktivnostih in kritiki obstoječega sistema tudi sodelujemo s socialno ogroženimi oziroma šibkejšimi družbenimi skupinami.

ČASOPIS: Študentska obveščevalno-varnostna avtonomija (ŠOVA)

Izšla je publikacija ŠOVA (Študentska varnostno-obveščevalna avtonomija), ki je produkt in rezultat skupnih naporov Avtonomne tribune, Študentske organizacije Slovenije in uredništva študentskega časopisa Klin. Namen publikacije je informirati, angažirati in aktivirati študente/ke ter vse ostale v boju proti kratenju študentskih in akademskih pravic, ki je skrito v besedilu osnutka predloga zakona o visokem šolstvu.

Z združitvijo in s stvaritvijo te publikacije ministru Juretu Zupanu nazorno kažemo, da mora ob nadaljnjem vztrajanju pri politizaciji, industrializaciji in komercializaciji visokega šolstva resno računati na močno študentsko celoto in da bomo družno z vsemi sredstvi branili pravice študentov in avtonomijo univerze.

V publikaciji je vsaka od omenjenih produktivnih sil pripravila svoj pogled, svoja stališča in svoje informacije, ki vam jih želijo posredovati. Tako imate v publikaciji široko paleto mnenj in informacij, ki vam iz več vidikov prikazujejo ideje in poglede na in o reformah ter nadaljnjem razvoju visokega šolstva. Hkrati vam publikacija ponuja kratek vpogled v zgodovino študentskega gibanja pri nas in trenutnega boja študentov po vsej Evropi, ki je v marsičem podoben našemu.

Namen izdane publikacije je med drugim tudi nadaljnja mobilizacija javnosti proti neoliberalnemu pohodu ter okrog drugih pomembnih družbeno-političnih vprašanj.

Publikacija je izšla v veliki nakladi in je brezplačna. Zato je zelo pomembno, da se več ljudi in skupin angažira ter vključi v distribucijo le-te. Izvod ali več izvodov publikacije lahko prevzamete v Infoshopu, na infotočki Avtonomne tribune na Fakuleti za družbene vede ali pa se za prevzem dogovorite preko kontaktov Infoshopa (a.infoshop@gmail.com).