četrtek, 7. junij 2007

Avtonomna Tribuna na Fakulteti za farmacijo (FFa), 11.6.2007 ob 10:00

Sporočamo, da se bo 11.6.2007 ob 10:00 vršila Avtonomna tribuna na
Fakulteti za farmacijo.

Zbirno mesto je pred vhodom.

VABLJENI!

Lokacija FFA:

Aškerčeva cesta 7
(rumena enonadstropna hisa cez cesto, nasproti FF)


torek, 5. junij 2007

Dobrodošli na McUniverzi - jutri v Mariboru!

"Dobrodošli na McUniverzi"

sreda, 6. 6. 2007 ob 17.30
v Zeleni predavalnici Pedagoške fakultete UM na javno tribuno

Ali boš tiho, če se nam v prihodnje obeta fakulteta d.o.o.?

Ali boš tiho, če bo treba v prihodnje plačevati šolnino za svojo izobrazbo?

Nakazane smernice sprememb slovenskega visokošolskega prostora bodo ob tvojem molku
šle ravno v tej smeri. Ali boš tiho?

Javno tribuno organizirajo:

ŠOUM
Študentski svet Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko
ŠOS

Z nami bodo:

predstavnik Študentske organizacije Slovenije,
predstavnik Univerze v Mariboru
predstavnik Sindikata vzgoje in izobraževanja
predstavnik Ministrstva za visokošolstvo, znanost in tehnologijo

Program Infotočke FDV (predavalnica 10)

6.6. sestanek kulturologov in politologogov za poletni tabor (13h)

7.6. debata o politični filozofiji Platona Anej Korsika (16h)

8.6. sestanek Avtonomne tribune s ŠOSom in Klinom zaprispevek AT v časopisu Klin (12h)
8.6. sestanek za Avtonomno tribuno na Fakulteti za Farmacijo

11.6. sestanek Agregata (16h)

13.6. projekcija filma The Yes Men

14.6. nadaljevanje diskusije »Na sledi subjekta«, Žiga Vodovnik, Andrej Kurnik, Goran Vraniševič, projekcija filma »Delavski razred gre v nebesa«

15.6. projekcija filma »V letu 01«

18.6. predstavitev študentskih uporov v inozemstvu

ŠOS: "Ministrstvo poseglo v že usklajeni Zakon o štipendiranju"

Ljubljana, 5. junij 2007

V Študentski organizaciji Slovenije smo skrajno zaskrbljeni nad dogajanjem pri sprejemanju Zakona o štipendiranju. V sredo, 6. junija 2007 ob 14h se bo namreč v Državnem zboru RS na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide opravilo drugo branje omenjenega zakona, ki bo dalo prvi odgovor na
to, kakšen sistem štipendiranja bomo imeli v prihodnosti. – Pozivamo poslance Državnega zbora in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve da prisluhnejo opozorilom Študentske organizacije Slovenije.

Področje štipendiranja je izrednega pomena za slovenske dijake in študente, saj trenutna ureditev ne zadošča potrebam. Kot predstavniki študentov smo z argumenti in konstruktivnim pristopom sodelovali pri oblikovanju novega zakona, saj smo verjeli, da bo prinesel pozitivne spremembe na tem področju.

Kljub temu, da je bil Zakon o štipendiranju s ŠOS že usklajen, pa ga je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naknadno konceptualno spreminjalo. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) skozi
amandmaje na zakon predvideva celo takšne spremembe, da bo prišlo do razpada sistema Zoisovih štipendij na eni strani in oteženega dostopa do republiških štipendij na drugi, kar bo kumulativno pomenilo samo še dodatno zmanjšanje števila štipendij.

Najbolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da želi MDDSZ brez predhodnega opozorila samovoljno spreminjati pogoje pod katerimi lahko študent ohranja Zoisovo štipendijo. Študentje in dijaki nismo stroj za izjemne dosežke in
zdi se nam nesprejemljivo, da lahko nek študent ali dijak Zoisovo štipendijo obdrži le, če uspe vsako leto ponovno dosegati najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih, kljub temu, da ima visoko povprečje.

Sporno se nam zdi, da bodo mnogi dijaki in študentje presegli cenzus za državno štipendijo na podlagi nove metodologije določanja družinskega dohodka, ki upošteva nekatere prihodke, ki do sedaj niso bili upoštevani.

Ravno tako MDDSZ ni pristalo na oblikovanje dodatnega vstopnega cenzusa za študente in dijake, ki se na študij vozijo ali pa morajo prebivati stran od doma v kraju študija, kljub temu, da imajo večje, s študijem povezane stroške. S takimi rešitvami MDDSZ ne bo rešilo problema pomanjkanja štipendij, dostopnosti do študija ter zmanjšanja obsega študentskega dela, ampak bo kvečjemu povečalo akutnost problema.

Apeliramo na poslance v Državnem zboru in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, da prisluhne našim opozorilom, da skupaj v okviru drugega branja Zakona o štipendiranju dosežemo skupen cilj – urejeno področje štipendiranja.

ponedeljek, 4. junij 2007

Poročilo sestanka skupine AT za časopis, 1. 6. 2007

V petek smo se zainteresirani študentje dobili na sestanku v infotočki FDV-ja, kjer smo razpravljali o izdaji časopisa.

Časopis naj bi kar najbolj informiral študente o dosedanjih aktivnostih avtonomne tribune, predstavil naj bi kdo sploh smo in jim opisal trenutno problematiko. Ker je z vsakim dnem na fakultetah čedalje manj študentov bi moral iziti čim hitreje, najkasneje do 15. 6. !

Predstavniki Klina (revija, ki spada pod okrilje ŠOS) izdajajo svoj časopis uradno in dokaj redno. Junijska edicija Klina naj bi bila posvečena izključno tej problematiki. Ker hoče AT ohraniti svojo avtonomnost smo si izborili okoli šest strani oz. približno ¼ časopisa, ki ga lahko zapomnimo s čimer hočemo. Ostali deli so razdeljeni nekako takole ¼ intervjuji, ¼ ŠOS in ¼ sem na žalost pozabil. Celotno zadevo financira ŠOS. Njihov kontakt ima cooky.

Kljub temu bo AT izdala svojo, popolnoma neodvisno, publikacijo; več medijev, bolje za nas. Ta bo ob enem krajša, bolj jedrnata in preglednejša. Zaradi tega rabimo ekipo, ki bo prispevala tako ideje kot članke. Nekaj predlogov: kdo smo, kronologija aktivnosti, predstavitev osnutka osnutka od osnutka zakona .

Poročilo sestanka AT FF, 1. 6. 2007

V petek ob 14.00 smo filozofi imeli »interni« sestanek pri infotočki AT FF. Zbralo se nas je pribljižno deset. Po kratkem poročanju iz sestanka skupine za časopis smo se seznanili še z vabilom ŠOS-a na sestanek, nato pa je bila na vrsti glavna točka tega sestanka: organiziranje Avtonomne tribune o reformah visokega šolstva in avtonomnem povezovanju študentov in profesorjev.

Naj tej Avtonomni tribuni bi poskusili mobilizirati čim širši krog profesorjev, vendar še nismo dorekli ali naj bodo ti samo iz FF ali tudi iz drugih fakultet. V prvem koraku naj bi vsakemu profesorju posebej poslali e-pošto s pozivom naj se tribune udeleži in kaj tudi prispeva, v drugem koraku pa naj bi do nekaterih profesorjev pristopili tudi osebno in jih prosili, da naj kratko odpredavajo svoje poglede na zadevo. Govorili naj bi o osnutku zakona in resoluciji o visokem šolstvu, načinu mobilizacije, aktivacije in povezovanja profesorjev, študentov ter ostalih.

Pri vabilu profesorjem je treba poudarit, da se zavedamo časovne stiske, saj imamo tudi mi malo časa. Potrebno je tudi poudariti, da je to morda ključni moment. Zato moramo napisati okvirni program in vabilo profesorjem ta ponedeljek 4. 6. ter ga po možnosti tudi že poslati.

Seveda se zatakne tudi pri prostoru. Kot vemo se bo FF prenavljal toda nihče ne ve kako in kdaj. Zaradi tega je potrebno obiskati gospo Anico Perko v petem nadstropju, ki naj bi imela pregled nad prostimi prostori. Zaradi prostorske stiske je težko opredeliti tudi datum, zaenkrat se nam zdi primeren datum 18. 6. .

Ne pozabite tudi na dežurstva na infotočki, treba je sestaviti urnik! Zaželjeni novi obrazi. Sicer pa je stojnica odprta od 10.00 do 14.00, dežuramo v parih po dve uri.

Poročilo sestanka (neuradne delegacije) AT s ŠOS-om, 1.6. 2007

V petek okoli 16.00 se je pred Plavo laguno zbralo okoli deset aktivistov AT, nato se je delegacija osmih odpravila v prostore ŠOS-a kjer so nas sprejeli predstavniki organizacije.

Ker nismo vedeli kakšna bo narava sestanka smo se odločili, da se bomo prvo predstavili kot neodvisni posamezniki, nato pa pridno poslušali kaj nam imajo za povedati.

Izkazalo se je, da je to »spoznavni« sestanek namenjen izmenjavi stališč, ugotavljanju interesov in morda začetek sodelovanja. Pogovarjali smo se o naslednjem:

  1. Direktor: ŠOS-u se zdi strokovnjak iz tega področja potreben, vendar ga nikakor nebi smela imenovati vlada, prav tako ne bi smel biti v nobenem pogledu nadrejen dekanu.
  2. Zakon o visokem šolstvu: ŠOS meni, da zakon ne bo sprejet pred septembrom. V temu obdobju nameravajo s socialnimi partnerji napisati svoj predlog zakona, ki nam ga bodo dali tudi na vpogled.
  3. Sodelovanje: ŠOS meni, da bi bilo pametno sodelovati, saj smo skupaj močnejši. Ne smemo pustit, da bi se naša moč zmanjšala zaradi morebitnih medsebojnih sporov. Podprli nas bodo moralno, tehnično in strokovno. Cooky-ju so že poslali e-mail s Priporočili Sveta ministra in Resolucijo NPV.
  4. Bolonjska dekleracija: ŠOS je izpostavil problem bolonjskega procesa. Omenili so prehitro uvajanje brez treznih premislekov; mobilnost študentov, vendar samo tistih, ki si to lahko privoščijo; študijski programa kot proizvodnja delovne sile proti programu za osebnostno rast. Potrebno je najti harmonijo med gospodarskimi zahtevami in uporabnikom storitve izobraževanja. Pravtako nekateri vidijo zadnji osnutek zakona kot eno od možnih interpretacij bolonjske dekleracije.
  5. Samostojne organizacije: ŠOS-u se zdi, da hoče vlada zmanjšati vpliv obstoječih samostojnih organizacij s tem, da jih razbija na manjše enote, jih ukinja itd. . Tako so ogroženi demokratični procesi teh institucij ter avtonomija univerz, fakultet, profesorjev in študentov.
  6. Delovanje na različnih področjih: ŠOS-ovci vidijo novi zakon o visokem šolstvu kot širšo vladno agendo, naj spomnim samo na privatizacijo zdravstva, razprodajo državnega premoženja, podržavljanje javne televizije,…. Zato so zainteresirani za sodelovanje tudi z iniciativami, ki se direktno ne tičejo visokega šolstva.
  7. Politika EU: ŠOS je izpostavil problematiko politike EU, ki ima na prvem mestu ekonomske cilje in šele nato socialne oz. se socialni vidiki pri izvajanju dekleracij, zakonov in podobnih stvareh spregledajo.
  8. Trenutni temeljni problemi so še: ŠOS vidi temeljne probleme pri temah kot so: privatizacija, pravice študentov, financiranje institucij, zagotavljanje kakovosti le teh.

FOTOGRAFIJE DELOVNEGA SESTANKA, FDV 30.6.2007

DELOVNI SESTANEK AVTONOMNE TRIBUNE, PONEDELJEK OB 18H

INFOSHOP, AKC Metelkova, ponedeljek, 4. junij 2007, ob 18h

Med drugim bomo na dnevnem redu obravnavali:

-POROCILA / AKTUALNE NOVICE, INFORMACIJE

-DEKLARACIJA, ki so jo podpisali Univerzitetni delavci, vodstvo univerze, ŠOS in sindikati

-RESOLUCIJA O VISOKEM-ŠOLSTVU, ki bo kmalu sprejemana v parlamentu in ki naj bi bila podlaga za novi zakon

-PRIVATIZACIJA ZDRAVSTVA in morebitno angažiranje na tem področju oziroma podpora akciji »za ohranitev javnega zdravstva«

-SODELOVANJE Z NEODVISNIM SINDIKATOM DELAVCEV UNIVERZE

-BODOCE AKTIVNOSTI AT (Tabor Avtonomne Tribune ipd.)

-DRUGO
Obvestite ostale kolege in kolegice, morebitno zainteresirane in druge! Širite vesti naprej po svojih kanalih!

Vključite se v vsebinske in tehnične debate na forumu! Organizirajte Avtonomno Tribuno na vaši fakulteti oziroma v vašem mestu!

nedelja, 3. junij 2007

Pismo podpore: D.I.M. Beltinci

Društvo iniciative mladih Beltinci tovariško solidarizira s pobudo Avtonomne tribune ter ji izreka brezpogojno podporo. Aktivni boj proti modernim totalitarizmom in barbarizmom, razprostrenih pod skupno zastavo neoliberalizma mora potekati nepopustljivo, enotno in predvsem glasno. Tako ostro obsojamo najnovejše poskuse privatizacije Univerze, uvedbe politkomisarskih aparatčikov ter teženj po podreditvi
neokrnjenega mišljenja posameznika. Svoboda je ena sama, ne pustimo si je vzeti!

D.I.M. Beltinci